Categories
programming

PHP i Google Sheets

Ako pravimo PHP aplikaciju koji treba da čita (a i piše) iz neke Gugl tabele, evo postupka:

1. Google API Client

Treba nam Composer kako bismo instalirali Google API Client. Google API Client će nam olakšati rad sa autorizacijom i pristupom Gugl resursima. Za instalaciju je potrebno, u direktorijumu u kojem se nalazi naš projekat, kreirati sledeći composer.json fajl:

{
  "require": {
    "google/apiclient": "^2.0"
  }
}

i pokrenuti composer update. Nakon ovoga će nam se pojaviti vendor direktorijum sa svim potrebnim klasama plus autoload skriptom.

2. API Manager

Idemo na https://console.developers.google.com/apis/dashboard da kreiramo projekat. Nakon toga klik na Enable API i sa liste biramo Sheets API.

3. Credentials

Sledeći korak su kredencijali. Idemo na Credentials > Create credentials > Service account key. Biramo New service account, dajemo mu ime a kao ulogu (role) Project > Service Account Actor. Key type nam je JSON fajl koji ćemo da skinemo i spremimo negde na sigurno.

4. Permissions

Na kraju je potrebno da dodelimo dozvole za rad sa dokumentom korisniku čiji mejl se nalazi u JSON fajlu. Dozvola može da bude samo za čitanje ili i za čitanje i pisanje u zavisnosti od toga šta želimo da naša PHP aplikacija radi.

5. PHP

Primer u PHP-u za čitanje podataka iz dokumenta sa datim ajdijem, radnim listom 2017 i iz ranga ćelija A1:AH13:

<?php

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

$jsonFile = "auth.json";
$spreadsheetId = 'nbg9GnVy6bckblablatruć';
$range = '2017!A1:AH';

$client = new \Google_Client();
$client->setScopes([\Google_Service_Sheets::SPREADSHEETS]);
$client->setAccessType('offline');

$fh = fopen($jsonFile, "r");
$client->setAuthConfig(json_decode(file_get_contents($jsonFile), true));
fclose($fh);

$sheets = new \Google_Service_Sheets($client);
$data = $sheets->spreadsheets_values->get($spreadsheetId, $range, ['majorDimension' => 'ROWS']);

print_r($data);

?>

Izvor: www.phillipshipley.com

Categories
programming

Laravel forme

Forme se ne nalaze u osnovnom Laravel paketu već ih je potrebno posebno instalirati komandom

composer require "laravelcollective/html":"^5.4.0"

nakon čega je u config/app.php potrebno upisati novog provajdera i nove aliase (Form i Html). Više o ovome na Laravel Collective.

Categories
programming

Laravel

Laravel je PHP frejmvork baziran na MVC arhitekturi. Slede beleške iz tutorijala koje sam nedavno prošao 🙂

Instalacija

Laravel instaliramo pomoću Kompozera:

composer create-project laravel/laravel projekat

Pošto ja ne držim projekte u /srv/http direktorijumu već pravim simboličke linkove, treba obezbediti Apache-u dozvolu za pisanje u određene direktorijume:

storage/app/public
storage/logs
storage/framework/views
storage/framework/sessions
bootstrap/cache

To je najlakše uraditi komandama

chown :http putanja
chmod g+w putanja

kao root.

Kada podesimo virtuelni hosting i lokalni domen, potrebno je da u vhosts fajlu dodamo opciju AllowOverride All za naš document root, u protivnom Mod rewrite neće raditi kako treba.

Struktura fajlova

app/*.phpmodeli
app/Http/Controllerskontroleri
app/Http/Controllers/Controller.phpcore controller that extends the base controller
resources/viewsprikazi - blade template system
routesrute - web.php main route file
configconfig files
.envdatabase credentials
database/migrationsmigracije
publiccss js etc

Rute

routes/web.php je glavni ruter. Spisak ruta može da se vidi sa

php artisan route:list

Po pravilu ruta ne treba da vraća prikaz (view) već je potrebno kreirati funkciju kontrolera koja će da vrati prikaz. Primer:

Route::get('/', 'PagesController@index');//index method of Pages controller
Route::get('/about', 'PagesController@about');
Route::get('/services', 'PagesController@services');

Kontroleri

Kontroleri se nalaze u app/Http/Controllers i kreiramo ih sa

php artisan make:controller MessagesController

Nazivi kontrolera su uvek u pluralu (“Messages” u gornjem primeru). Ako na kraju komande dodamo –resource, dobijamo i sledeće (CRUD) metode:

 • index()
 • create()
 • store(Request $request)
 • show($id)
 • edit($id)
 • update(Request $request, $id)
 • destroy($id)

Modeli

Modeli se smeštaju u app direktorijum. Kreiranje modela:

php artisan make:model Message -m

Nazivi modela su za razliku od kontrolera u singularu (“Message” u gornjem primeru). Opcija -m kreira migracione fajlove u database/migrations. Za kreiranje tabela ćemo koristiti

php artisan migrate

a za interaktivni rad sa bazom možemo da pokrenemo

php artisan tinker

Iz Tinkera se izlazi sa quit. Laravel koristi Eloquent ORM“ActiveRecord implementation for working with databases”.

Podaci o konekciji sa bazom se nalaze u .env fajlu a da bismo uopšte mogli da koristimo npr. MySQL bazu, potrebno je da u php.ini uključimo pdo_mysqli.so.